Bibliografie

Aricescu, C.D., România sub Prinçul Bibescu: 1842-1848, Tipografia C. A. Rosetti, Bucureşti, 1862

Bibescu, George, Corespondinţa şi documente: 1843-1856, Tipografia Curţii Regale F. Göbl, Bucureşti, 1893

Bibescu, Gheorghe, Domnia lui Bibescu, Vol. 1-2, Tipografia Curţii Regale F. Göbl, Bucureşti, 1894

Bibescu, Nicolae G., Le Prince Nicolas G. Bibesco, Imprimeria Gr. Luis, Bucarest, 1888

Brătuleanu, Anca, Curţi Domneşti şi Boiereşti în România, Valahia veacurilor al XVII-lea şi al XVIII-lea, Bucureşti, Ed. Simetria, 1997

Bulei, Ioan, Românii în secolele XIX-XX, Europenizarea, Bucureşti, Ed. Litera, 2011

Constantin, Paul, Dictionar universal al arhitecților, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1986

Cornel, Theodor, Figuri contimporane din România. Dicţionar biografic ilustrat, Partea I şi Număr de Crăciun, Socec, Bucureşti, 1909-1911

Criticos, Mihaela, Zahariade Ana Maria, „Influences françaises dans l’architecture roumaine
1800-1945”, în La mémoire des murs. L’esprit français dans l’architecture roumaine moderne, Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român, 2006

Djuvara, Neagu, Între Orient şi Occident, Ţările Române la începutul epocii moderne 1800-1848,
Bucureşti, Humanitas, 1995

Fezi, Bodan Andrei, Bucarest et l’influence française entre modèle et archétype urbain 1831
-1921
, Paris, L’Harmattan, 2005

Filipescu, N. (ed.),Testamentul Bănessi Safta Brâncoveanu pentru fondaţiunea şi administraţiunea spitalului Brâncovenesc şi Aşedementului Domniţi Balaşi ,Typographia Ştefan Mihălescu, Bucureşti,1881

Filitti, I.C., Domniile române sub Regulamentul Organic 1834-1848, Socec, București, 1915

Georgescu, Florin (coord.), Istoria oraşului Bucureşti, Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, Bucureşti, 1965

Giurescu, C. C. Istoria Bucurestilor, Editura pentru literatură, București, 1966

Hagi-Mosco, Emanoil, Bucureşti: Amintirile unui oraş. Ziduri vechi. Fiinţe dispărute, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1995

Harhoiu, Dana, Bucureşti, un oraş între Orient şi Occident, Editura Simetria, Arcub, Bucureşti, 2001

Ionescu, Adrian-Silvan, Învăţământul artistic românesc 1830-1892, Bucureşti, Meridiane, 1999

Ionescu, Adrian-Silvan, Moda românească, 1790-1850. Între Stambul şi Paris, Ed. Maiko, Bucureşti, 2001

Ionescu, Adrian-Silvan, Mişcarea artistică oficială în România secolului al XIX-lea, Ed. Noi Media Print, Bucureşti, 2008

Ionnescu-Gion, G.I., Istoria Bucurescilor, Editura Tehnopress, Iaşi, 2003

Iorga, Nicolae, Mărturiĭ istorice privitoare la viața și domnia lui Știrbeĭ-Vodă, Institutul de Arte Grafice şi Editura Minerva, Bucureşti, 1904

Iorga, Nicolae, Corespondenţa lui Ştirbei-vodă, Institutul de Arte Grafice şi Editura Minerva, Bucureşti, 1905

Iorga, Nicolae, Studii şi documente cu privire la Istoria Romînilor. Cercetări şi regeste documentare, vol. XI, Socesc, 1906

Iorga, Nicolae Istoria românilor prin călători, Editura Eminescu, Bucureşti, 1981

Ispir, Mihai, Clasicismul în arta românească, Editura Meridiane, Bucureşti, 1984

Marsillac, Ulysee de, Bucureştiul în veacul al XIX-lea, Editura Meridiane, Bucureşti, 1999

Mărgineanu-Cârstoiu, Monica, Romantismul în arhitectură, Bucuresti, Editura Meridiane, 1990

Moldovan, Horia, Johann Schlatter. Cultura occidentală și arhitectura românească (1831-1866), Editura Simetria, București, 2013

Mucenic, Cezara, Arhitectura civilă a Bucureştilor în secolul al XIX-lea, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie-Filosofie, Bucureşti, 1989

Mucenic, Cezara, Bucureşti: un veac de arhitectură civilă: secolul al XIX-lea, Editura Silex, Bucureşti, 1997

Mucenic, Cezara, Străzi, pieţe, case din vechiul Bucureşti, Bucureşti, Ed. Vremea, 2004

Oltean, Radu, Bucureştii în date şi întâmplări, Editura Paideia, Bucureşti, 2002

Oltean, Radu (coord.), Bucureşti – 550 de ani de la prima atestare documentară, ARCUB, Bucureşti, 2009

Papazoglu, Dimitrie, Istoria fondărei oraşului Bucureşti, Bucureşti, Curtea Veche, 2005

Potra, George, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti(1594-1821), Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1961

Potra, George, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti(1821-1848), Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1975

Potra, George, Din Bucureştiul de altădată, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981

Potra, George, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti: (1634-1800), Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1982

Potra, George, Istoricul hanurilor bucureştene, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, București, 1985

Predescu, Lucian, Enciclopedia României, Editura Saeculum şi editura Vestala, Bucureşti, 1999

Rosetti, Dim.R., Dicţionarul contimporanilor, Editura Lito-tipografiei Populara, 1897

Socolescu, Toma T., Fresca arhitecţilor care au lucrat în România în epoca modernă: 1800-1925, Editura Caligraf Design, Bucureşti, 2004

Spirescu, Irina, De la Orient la Occident. Decoraţia interioară în reşedinţele domneşti şi boiereşti (1774-1914), Noi Media Print, Bucureşti, 2010

Stoica, Lucia; Ionescu-Ghinea, Neculai; Ionescu D. Dan, Enciclopedia lăcaşurilor de cult din Bucureşti, 3 vol., Ergorom´79, Bucureşti, 1999-2000

Stoicescu, Nicolae, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1974

Sturdza, Mihai Dim., Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească: enciclopedie istorică, genealogică şi biografică, vol. I, Editura Simetria, Bucureşti, 2004

Urechia, Vasile Alexandrescu, Istoria scólelor de la 1800-1864, vol.1, Imprimeria Statului, București, 1892

Vătămanu, Nicolae, Odinioară în Bucureşti, Editura Domino, Bucureşti, 2007

Vîrtosu, Emil; Vîrtosu, Ion; Oprescu, Horia, Începuturi edilitare 1830-1832, Ed. Leopold Geller, București, 1936

Muzeul Naţional Cotroceni, Istoria Cotrocenilor în documente (secolele XVII-XX), Editura Sigma, Bucureşti, 2001

Colecția Bucureşti, materiale de istorie şi muzeografie, Muzeul de Istorie, Bucureşti


Dosare consultate 2013-2014
Eforia Școalelor Naționale inv. 519
Dosar Descriere
1/1831 Planuri de școli
12/1832 Reparații Colegiul Sf. Sava
28/1850 Planul Școlii de arte și meserii
29/1852 Devize și plan Școala de arte și meserii
36/1856 Devize reparații Școala de arte și meserii

Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice inv. 2533
Dosar Descriere
14/1836 Sala de muzeu
18/1836 Lucrarea de arhitectură a lui Wahlstein/Vallenstein
23/1837 Zidirea Școlii din Craiova
54/1840 Dărâmarea turlei Stavropoleos și a Mănăstirii Sf. Ioan cel Mare
22/1841 Casele Scarlat Petrescu de lângă Sf. Sava
29/1841
8/1843 Teatrul Național
13/1843 Statuie Pavel Kiseleff
12/1844 Teatrul Național
57/1844 Teatrul Național
64/1844
2/1845 Registrul secției inginerești
3/1845
5/1845
6/1845 Depunerea a două tablouri la Muzeul Colegiului: Visul lui Mihai Viteazul și Cina cea de taină
71/1845 Corespondență arh. Johann Schlatter
78/1845
86/1845 Butoiul, jud. Dîmbovița, arh. Schlatter
91/1845
93/1845 Hotărani, jud. Mehedinți, arh. Schlatter
94/1845 Căluiul, jud. Romanați
95/1845 Pivnița Mănăstirii Snagov
96/1845 Arnota
17/1846 Ajutor pentru Muzeul Colegiului Sf. Sava
46, 56, 155/1846 Reconstrucția și reparația Spitalului Colțea
54/1846 Reparații mănăstiri
49/1847 Inventar obiecte muzeu
56/1847 Noul spital din Craiova
67/1847 Reparații mănăstirea Comana
68/1847 Hotărăni, Căluiu, arh. Schlatter
70/1847 Documentele biroului tehnic
79,84/1847 Reparații Mănăstirea Dealu
80/1847 Brebu
88/1847 Construirea unor camere la Arnota
9/1848 Lefile arhitecților clădirilor mănăstirești
48/1848 Statuia lui Gheorghe Lazăr
63/1848 Scarlat Beneș, conductor la Tismana
74/1848 Reclădirea Tismana, Bistrița, Arnota, Cozia
33/1849 Reparații Muzeu, reorganizare Bibliotecă
63/1849 Idem, Colegiul Sf. Sava
69/1849 Tablouri Carol Popp de Szathmari
78/1849 Tismana
80/1849 Bistrița
96/1849 Brebu, Mărcuța
97/1849 Snagov, penitenciar
98/1849 Dealu, Cozia, Bistrița, Arnota, Tismana
103/1849Mitropolie
112/1849
113/1849 Mărcuța
80/1850
92/1850 Școala de agricultură de la Pantelimon
253/1850 Școala elementară de la Cișmigiu în casele Mariei Nicolau
260/1850
264/1850 Antim
265/1850 Episcopia Râmnicului
267/1850 Cozia, Tismana
274/1850
305/1850
307/1850
309/1850 Sistematizare străzi, clădiri
312/1850 Tismana
313/1850
314/1850 Antim
319/1850 Monument Chesarie al Buzăului
321/1850 Reparații caldarâm Mitropolie, casele Brâncoveanu
53/1851
270/1851 Galeria de tablouri de la Sf. Sava
288/1851 Pensionatul de fete al dnei. Iacobson, Sf. Spiridon
313/1851 Geometria descriptivă de Alex. Orăscu
334/1851 Mitropolie
363/1851 Mitropolie, Târgoviște
364/1851 Reclădiri, case, mănăstiri, hanuri și prăvălii
374/1851 Ep. Buzăului, clădire din București
375/1851 Schitul Cotmeana al Coziei
376/1851 Biserica Motru
20/1852 Paraclis Mănăstirea Sărindar
303/1852 Reclădire încăperi Bibliotecă și Muzeu, tipografie Colegiul Sf. Sava
314/1852 Reclădirea Sf. Gheorghe cel nou, reparații
321/1852 Arnota, Bistrița, Tismana
342/1852 Serviciul arhitectonic, lucrări artistice și tehnice
343/1852 Curtea veche
344/1852 Neînțelegeri arh. Tabai și Mănăstirea Râmnicului
348/1852 Școala centrală din Craiova
349/1852 Mănăstirea Dealu
355/1852 Bolnița Mănăstirii Bistrița
356/1852 Reclădire biserică, reparații clopotniță, clădire Ep. Râmnicului
13/1853 Cumpărarea grădinii Bibescu
34/1853 Judecată dintre arh. Hartl și Departamentul Credinței pt. rest de bani 27442 valoarea clădirii localului Seminarului Curtea de Argeș
44/1853 Reparații Curtea de Argeș, Antim
57/1853 Terminare lucrări Mănăstirea Dealu
395/1853 Moșia Pantelimon: școală, fermă de agricultură
403/1853
408/1853 Răposatul Hartel
410/1853 Reclădirea tipografiei și dependințelor Sf. Mitropolii
411/1853 Dealu
412/1853 Capela, cimitir Șerban Vodă
422/1853
425/1853 Biserici sătești, proiecte Schlatter
429/1853 Idem
432/1853 Dealu
435/1853 Modul de construcție a clădirilor mănăstirești
436/1853 Refacere încăperi Cozia
437/1853 Refacere pictură Snagov
438/1853 Refacere dependințe Mănăstirea Cțmpulung Muscel
28/1854 Biserica Bolintin ce aparținea de Mănăstirea Cotroceni
88/1854 Reclădire dependințe Mitropolie
365/1854 Reparații școli, Colegiul Sf. Sava
366/1854 Probleme legate de întreținerea Școlii de Agricultură de la Pantelimon
369/1854 Pensionul domnesc de fete
400/1854 Donația de 1000 lei a clucerului D. Urianu pentru școala doamnei Știrbei
444/1854 Reparația Obșteascăi Adunări, Mitropolia
19/1855 Instalare orologiu la Măn. Cotroceni
52/1855 Reconstrucția Arnota, Bistrița, Tismana
63/1855 Mobilare apartamente Bistrița
480/1855 Reclădire Sf. Sava, școli primare
481/1855 Pensionatul domnesc de fete
528/1855 Școlile de arte și agricultură
540/1855 Reparații și construcții schituri și biserici, Ep. De Argeș
566/1855 Desființarea secției arhitectonice Departamentul Cultelor

Inv. 2534
Dosar Descriere
2/1856 Dealu
3/1856 Bistrița
5/1856 Bistrița
33/1856 Propunerea dr. Davila pentru înființarea Grădinii Botanice
35/1856 Tismana, Bistrița, Arnota
131/1856 Biserica Crețulescu din Târgoviște
141/1856 Sf. Gheorghe cel nou
148/1856 Planuri biserici sătești
155/1856 Școala de agricultură Pantelimon
168/1856 Școala de chirurgie de la Mihai Vodă
183/1856 Grădina Botanică de la Cotroceni
187/1856 Școala de agricultură Pantelimon
236/1856 Reparații Buzău
237/1856 Curtea Veche
46/1857 Cumpărarea caselor Hiottu pentru locul viitoarei Academi
57/1857 Cumpărarea caselor Olănescu pentru Școala de arte și meserii de la Mavrogheni
91/1857 Planuri prăvălii Bis. Curtea Veche
111/1857 Construcții încăperi Școala de arte și meserii
146/1857 Pensionatul de fete
153/1857 Mitropolie
168/1857 Biserici sătești
177/1857 Academie
178/1857 Idem
180/1857 Școala de la Pantelimon
197/1857 Reparația Sf. Dumitru Craiova
199/1857 Adunarea Obștească, Mitropolia
216/1857 Planuri reamenajarea curții Mitropoliei
1,2,3, 15/1858 Reclădire Mitropolie
40/1858 Reparații Radu Vodă
74/1858 Mitropolie: devize, planuri, corespondență
78/1858 Antreprenorii noului Spital Pantelimon
148/1858 Întreținere Pensionat Domnesc
201/1858 Observații referitoare la planul construcție Academie
230/1858 Cumpărarea prăvăliilor, caselor fraților Boerescu pentru Academie
234/1858 Procurare ornamente de marmură comandate de Alecu Orăscu la Pesta și Viena
248/1858 Palat Academie
251/1858 Deviz grajduri Mitropolie
256/1858 Tipărirea a 100 de planuri de biserici, case parohiale
1/1859 Planuri Bis. Dobroteasa
49/1859 Cheltuieli încăperi Mitropolie
50/1859 Grajd mic Mitropolie
89/1859 Reparații grajd mare Mitropolie
121/1859 Reclădirea Bis. Bărbătescu pe Dealul Filaretului, propr. Mitropoliei
142/1859 Cumpărare de case pentru pensionatul de fete al statului
210,211/1859 Academia
250/1859 Ioniță Rădulescu, antreprenorul dependințelor Bis. Sf. Dumitru modifică planurile
274/1859 Reparații Arnota, Bistrița, Tismana
275/1859 Dependințe Bis. Sf. Dumitru
277/1859 Planuri încăperi Sf. Mitropolie
299/1859 Reparații Comana, Radu Vodă
57/1860 Înființarea Grădinii Botanice
93/1860 Proiectul de lege al Școlii de Belle Arte
156/1860 Restaurare Curtea de Argeș
175/1860 Reparații Antim
190/1860 Arh. Oscar Enderli la Antim
240, 241, 249, 252, 254/1860 Reparații la Mitropolie
261/1860 Radu Vodă
287/1860 Icoane comandate lui Ghe. Tattarescu
306/1860 Dărâmări biserici din capitală
315/1860 Incendiu Tismana și reparații
328/1860 Corespondență planuri Mitropolie
375/1860 Academia Sf. Sava
416/1860 Reparații Mitropolie
419/1860 Academie

 

Inventare

A.N.D.M.B., fond P.M.B. General

http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1835

http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1836

http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1837

http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1838

http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1839

http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1840 

http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1841

http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1842 

http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1843 

http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1844  

http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1845

http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1846
 
http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1847

http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1848

http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1849

http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1850

http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1851

http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1852

http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1853

http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1854 

http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1855 

http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1856 

http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1857 

lipsă inventar 1858 la sala de studiu

http://issuu.com/arhivadearhitectura/docs/pmb_general_1859

https://www.scribd.com/doc/238513805/Secretariatul-Statului-1831-1862-Inv-1331

https://www.scribd.com/doc/236027350/Vornicia-din-Launtru-Serviciul-Postelor-1836-1859-Inv-2203

https://www.scribd.com/doc/238513775/Obsteasca-Adunare-a-Tarii-Romanesti-1825-1858-Inv-1466

https://www.scribd.com/doc/236014474/Inaltul-Divan-1831-1846-Inv-583

https://www.scribd.com/doc/234960016/Divanul-Judecatoresc-din-Bucuresti-Sectia-civila-1831-1839-Inv-2577

https://www.scribd.com/doc/238515116/Divanul-Obstesc-al-Tarii-Romanesti-1850-1857-Inv-1467

https://www.scribd.com/doc/236013812/Logofetia-Dreptatii-Judiciare-1830-1862-Inv-831

https://www.scribd.com/doc/241303713/Logofetia-Pricinilor-Bisericesti-1841-1871-Inv-2813

https://www.scribd.com/doc/242273041/Planuri-si-Hotarnicii-1700-1915-Inv-2473

http://www.scribd.com/doc/244709817/Planuri-Judete-lit-A-N-1704-1958-Inv-2342

http://www.scribd.com/doc/244709873/Planuri-Judete-lit-O-V-1704-1958-Inv-2343