Recomandare pentru Orăscu

Cinstitului Sfat Orășenesc

 

Arhitectul Orașului

 

Trei ani fiind de când Cinstitul sfat a bine voi de mi a dat ajutor la lucrările mele pe D. Alecu Hr. Orăscu, școlar recomandat de C. Eforie a școalelor, am avut prilej de a cunoaște cu adîncime atît științeledesăvîrșite despre învățătura a Matematici, după cum dovedește și diploma dobândită dela școala Națională și Atestatul slobozit de către Î. Departament al trebilor din lăuntru, pentru uneltirea meșteșugului Inginerii; aist și o purtare foarte morală și oardinită silință la îndeplinirea slujbelor sale, pentru care este vrednic de a dobândi Iubirea și favorul Obștesc.

 

Acest tânăr cu simtimentu de un deplin patriotism căutând tot deauna sfârșitul de a aduce un folos obștii prin învățătura ca cea strădalnică, a cugetat tot deauna de a se putea desăvârști și la științele arhitectonice de care se simte pe toată zioa neapărată trebuință atît pentru înfrumusețarea politii, cât și pentru folosul cel poate împărtăși în urmă și altora în școala Națională; la care nu mă îndoescu nici cum că nu va isbuti cu desăvîrșire, având precum am zis mai sus, toate cele lalte științe pregătitoare și îndestule practive ce a dobândit pe lângă mine.

 

Dar mijloacele sale împotrivinduse la o asemenea întreprindere de vreme ce trebue să caute acea învățătură la vre o universittae din Evropa, să vede îndeplină mîhnire de care nu’l poate ușura alt nimic de cât buna voință și ajutorul Înaltei stăpâniri, care prețuind învățăturile tot dauna sprijinește rîvna celor ce se silesc întru aceasta.

 

O asemenea fierbinte dorință care sprijinită fiind de pregătitele sale științe, negreșit va aduce mare folos patrii numitului, ar fi cu păcat de ar rămînea neîndeplinită. De aceia și îndrăsnesc al recomanda domnii voastre, întemeiat fiind de toate câte le arăt pentru a lui persoană și încredințat că a sa patrie nu se va putea înșela în nădejdea ce poate avea ajutor, gândul la alui întreprindere, cu rugăciune ca să bine voiți și Domnia Voastră al recomanda pentru zisul sfârșit înaltei stăpîniri, spre a să chibzui vr’ un mijloc pentru trimiterea sa la vre o universitate a Evropi spre învățătura arhitecturi.

 

Această recomandație ce o fac către domnia voastră pentru numitul, încredințez că nu isvorăște din vre un interes particular ci numai din ale sale merite care tot deauna stau învederate și descoperite la lumină.

 

Arhitectul Orașului Faiser

 

No. 453

 

Anul 1840 maiu 9

 

Sursa: A.N.D.M.B., fond P.M.B. General, dosar 14/1837, f. 101