Sectia inginereasca 1830-1841

Opis

De câte și ce dele sînt în lucrarea Secției Inginerești

1830

13 sept. Dela[1] după punerea la cale a săvârșitorului Divan cu No. 7077 pentru facerea caldarâmului pe Ulița ce coboară de la Zlătari prin Gorgan

 

1832

16 fevr. După raportul ocârmuirii de Brăila cu No. 278 pentru niște materiale ce sau primit de la Galați din desființarea pod și Șterbești spre ale ține în păstrare

22 apr. După raportul Sfatului orășenesc cu no. 246 pentru preînnoirea podului peste apa Dâmboviței în mahalaua Gorganilor

25 apr. După oficul D. plenipotentului prezident cu No. 284 pentru facerea șoselelor în preajma Bucureștilor și a aleilor din capul podului Mogoșoaiei până la Băneasa – partea I-a

10 avg. Delă după glăsuirea organicului regulament art. 165 pentru curățirea de mori și altele a 5 gîrle mari din Valahia, adică Jiiol, Oltul, Argeșul, Dîmbovița și Ialomița spre plutirea de cherestele în folosul obștii Țării

10 sepv. Delă după opoșenia D. Căpitan Blaremberg cu No. 198 […] ce sau hotărât ase așeza pe amândouă dealurile Mitropoliei și obșteasca promenadă tot pe acest Deal.

 

1833

27 apr. Dela după ofisul D. Prezident Kiselef cu No. 80 pentry devierea Drumului Cîineni prin […][…] pe la Cozia

1 mai Dela pentru facerea podului peste Dâmbovița lângă […] Atanasie în București

5 mai Dela după ofisul D. plenipotentului prezident cu No. 98 de ase alcătui un proect de către Sfatul orășenesc pentru plata tacsei pe stânjini din ulițele orașului București

9 mai Dela după rezoluția D. prezident pentru slobozirea a lei 3000 din birurile pentru dregerea uliții Batiștei și a Bisericii Enei

5 iunie Dela după raportul ocârmuirii de Brăila cu N. 1953 pentru lărgirea a trei uliți din orașul Brăila ce coboară la Schelă, și înleznirile ce se fac de inginer al Statului pentru […] din orașe și alte clădiri

8 iulie Delă după raportul ocîrmuirii de Argeș cu No. 2657 pentru podul după apa Argeșelului din drumul ce se depeste de la Pitești spre Câmpul-lung.

31 avg. Delă pentru facerea șoselei din capu podului Tîrgului de afară spre Colintina, și a ei ținere în bună stare […] curs de vreme

3 oct Delă după raportul ocîrmuirii de Vlașca cu No. 3264 […] 10 stînjini piatră ce au cerut de piatra orașului cu împrumutare a săvîrși caldărîm de acolo

11 oct. Delă după punerea la cale a Departamentului din lăuntru pentru alcătuirea proectului de tacsă treceri podurilor din drumurile cele mari a le Valahiei

10 Decv Delă după ofisul D. prezidentului cu No. 1555 de a-i desluși Departamentul din lăuntru cîteva băgări de seamă se alătură pe lângă ofisul mai sus însemnat asupra tarturilor ocîrmuirilor poștilor, drumurilor și c. l. t.

11 Dec Delă după predlojenia[2] D. prezident cu No. 1611 de ase întocmi regulă pentru chipul cu care va lucra pe viitor masa inginerească

1834

31 genarie Delă după jalba mahalagiilor din Brezoianu pentru așternerea cu piatră a Uliții dintr acea Mahala

30 apr. Delă supă chibzuirea D. Căpitan Blaremberg pentru clădirea podului de la Jitieanu[3] pe apa Jiiolui din drumul Calafatului

30 apr. Delă după chibzuirea D. Căpitan Blaremberg pentru clădirea podului stătător de la satul Ciorești peste apa Ialomiții în drumul Focșanilor

6 maio Delă după reclamația lăcuitorilor satului Mărăcineni[4] din jud Buzău, pentru supărările ce cearcă cu trecerea călătorilor peste pomenita apa pînă vine mare

2 ionie Delă după jurnalul Sfatului Administrativ Extraordinar pentru așezarea cu piatră a uiților celor mari din orașul Craiovei.

1 iolie Delă după jalba mahalagiilor uliții ce se începe din răspântia de la Sfînta Vineri, și merge spre Lucaci, de ase așeza cu piatră

27 iulie Delă după jalba proprietarilor din Ulița Bisericii Amzii spre ase așterne cu piatră

19 avg. Delă după jalba proprietarilor uliții Sfinților Apostoli spre ase așterne cu piatră

22 Delă pentru podul peste Olt la Prooroci[5]

27 sept. Delă după ofisul Măriei Sale lui Vodă cu No. 79 pentru întocmirea Direcției Arhitectonice pe lângă Sfatul orășenesc, și orînduirea D. Sanjoan în post de director arhitecton

15 oct. Delă partea 2lea asupra tragerei de 4 palme după regulamentul de către cei ce clădesc în orașul București

15 oct. Delă pentru tragerea înapoi cu 4 palme de către cei ce clădesc în orașul Pitești.

20 Delă pentru podul peste Argeș la Pitești

31 delă după raportul Sfatului orășenesc cu No. 1353: […] de ase însemna numirea uliților din orașul București în capul fieșcăreia în sensul de uliță la amândouă părțile

8 noievr. Delă pentru călcarea pieții orașului Ploești de către unii din acei orășeni

27 noievr. Delă pentru obșteasca închidere și deschidere de ulicioare aici în poliția Bucureștilor

18 decv. Delă după raportul Sfatului orășenesc cu No. 1817: […] d’ a să da un cot drept pentru măsuratul buților[6] cu materie curgătoare.

1835

19 gen.[7] Delă după raportul Sfatului orășenesc cu No. 78: pentru facerea caldarâmului de la Icoană

20 gen. Delă partea 4. de caldarâmurile cele mari din București și rămășițuri de bani neîmpliniți pentru acele uliți săvârșite cu caldarâm.

25 gen. Delă după raportul ocîrmuirii de Gorj pentru facerea din nou a podului de peste apa Jiiolui de lângă capitala acelui județ.

30 gen. Delă după raportul Sfatului orășenesc cu N. 166 pentru da să așterne cu caldarâm ulița de la Biserica Mani Brutarului, ce merge spre Poșta veche

1 fevr. Delă după jalba mahalagiilor din Mahalaua Sfinței Ecaterini d’a li să așterne cu caldarâm ulița ce se începe din podu Beilicului și merge spre Dealul Mitropoliei și ulița despre livedia Mitropoliei

9 fevr. Delă după raportul Epitropiei Spitalului Colții cu N. 9 pentru venitul unui pod al Spitalului stată pe apa Gorjului, ce se zice de către D. polcovnic[8] Aleniki fără avaet[9]

13 fevr. Delă după cererile secțiilor acestui Departament spre ali se înlesni ceea ce se atinge de partea tehnică a Secții Inginerești

20 mart. Delă asupra proectului întocmit pentru măsurătoarea cadastrală în tot coprinsul Prințipatului, precum și asupra celui de măsuri adică de lungime

20 mart. Delă partea 2 lea pentru șanțurile gărlei Dâmboviții

1 apr. Delă după cererea ce au făcut D. hatmanu Alecsandru Vilara de a i se da voe ca pe a Sale cheltuială să facă din nou podul de la Vadul lat pe apa Neajlovului în drumul Craiovei

1 apr. Raport 2lea pentru podu dela Ciorești

17 apr. Delă partea 2lea pentru statornicirea planului orașului Brăilei și întreținerea uliților și îndreptarea lor

25 apr. Delă pentru facerea portului (quai) la orașul Brăila

28 apr. Delă după raportul Sfatului orășenesc cu No. 854 cerând deslușirea în ce chip să urmeze cu cei ce voesc clădi binale pe marginea Dâmboviții

18 maio Delă după punerea la cale a Departamentului spre ase închipui un plan pentru facerea din nou a încăperii Comisiei văpselii de roșu și cu un foișor de foc d’ asupra

18 maio Delă pentru așezarea […] orașului Severinu jud. Mehedinți

27 maio Delă după raportul Sfatului orășenesc cu No. 1068 pentru cei ce clădesc case afară din ocolul orașului

29 maio – Delă oentru dărămări de case primejdioase în București

10 iul. Delî duăî raportul ocârmuirii de Gorji cu no. Pentru prefacerea podului de la satul Vădeni[10] peste apa Jiului

28 iul. Delă după raportul Sfatului orășenesc cu No. 1382 cu alăturat jiornal de chipul ce trebuie asă păzi în viitor la lucrarea gropilor de nisip din această poliție

11 iul. Delă după raportul Sfatului orășenesc pentru prefacere caldarâmului Uliții Mogoșoae

14 Delă după raportul ocârmuirii de Romanați pentru de aci așezarea cu piatră Ulița din orașul Caracalu

7 avg. Delă după reclamația a câtva malagii din Batiște d’ anu se da scurgerea apei după ulița Bisericii Scaunele să se așterne cu caldarâm într’ acolo mahalale

Avg. 8 Delă după raportul Sfatului orășenesc cu No. 1908 pentru curățitul și aridicatul gunoaielor după podurile cele lasă în dăstupatul haznalelor

18 – După raportul Sfatului orășenesc cu N. 2056 pentru a’ asă face caldarâmul pe ulița de din dosul casei Dlui. Vornicul Iordache Filipescu

11 sept. Delă după raportul Sfatului orășenesc cu No. 2425 pentru așezarea cu piatră a uliții de lângă casa Sfatului orășenesc ce merge spre mitropolie

17.-După jalba corporației pescarilor d’ asă da scurgere apei ce băltește în piața dela Hereasca

30 – După punerea la cale a Departamentului pentru facerea podului de la Gostinari[11] pe apa Argeșului

9 oct. –După raportul casei poștilor cu No. 358 de asă drege podul de Prisiceni[12] pe apa Argeșului în drumul Craiovei

17 – După raportul Sfatului orășenesc cu No. 2920 pentru d’ a cumpăra un loc slobod cel are D. vel spătar C. Ghica pe Podul de Pământ pentru piața obștească

31. – Pentru înpărțirea orașului București după plan

25 nov. – Partea 2lea pentru drumul statului Dragoslavele[13]

17 dec. Pentru Podul dela Dărăști[14] pe apa Argeșului

19 dec. Delă după raportul Sfatului orășenesc cu No. 3522 pentru d’ asă face piață în capul uliții Caliții

1836

1.gen. – delă partea 5lea pentru toate drumurile, podurile și poduștile din prințipat

1.– pentru slobozirea lefilor amploaiaților partea 3lea
20 fevr. – După sprafca[15] secției Iia a acestui Departament cu No. 1148 pentru mutarea orașului Slatina la Turnu din jud. Olt
5 mart. – După raportul Sfatului orășenesc cu No. 622: pentru cei ce clădesc pe marginea gârliții ce este pe […] poalele dealului Mitropoliei
7. după jalba mahalagiilor din ulița ce merge spre sfânta Sf. Visarion de asă așterne cu piatră
14. – pentru rămășițurile de bani neîmpliniți după la proprietari pe acărora părji sa făcut caldarâmul aici în orașul București

24 mart. Delă după raportul orășenesc cu no. 810 pentru facerea podului peste Dâmbovița în Mahalaua Sfântul Elefterie

25. – După raportul Sfatului orășenesc cu No. 814 pentru chipul cu care au asă clădi pe viitor casele dintr’ acest oraș

19 apr. – După raportul Sfatului orășenesc cu No. 954 pentru facerea caldarâmului uliții ce se desparte dintru alu Mihaio Vodă pe din dosul palatului Măriei Sale lui Vodă spre Sfinții Apostoli

23. – După raportul Sfatului orășenesc cu no. 1013: pentru facerea cișmelilor în orașul București

8 maio. – pentru așternerea cu piatră a uliții ce se desparte din a Scaunilor spre Biserica Chițului

28. – După raportul ocârmuirii de […] cu No. 2274 pentru deschiderea unui drum despe Buzău

28. – Pentru tragerea de 4 palme de către cei ce vor a clădi în orașul Giurgiului

29 maio. Delă pentru facerea caldarâmului pe vre ocâte va uliți din orașul Ploești

9 iunie – partea 2lea pentru șoselele din București

29. – După jalba proprietarilor din ulița Crețulescului ce coboară din a Mogoșoaiei spre Stejar, ca să se așterne cu piatră

13 iulie. – După raportul magistratului orașului Ploești cu N. 103 de asă aduce apa Doftana printr acel oraș

16. După raportul ocârmuirii de Gorji cu No. 3135 pentru d’ asă face caldarâm pe ulițele orașului peste Jiiolui

16. – După raportul Sfatului orășenesc cu No. 1765 pentru d’ asă așterne cu piatră ulița ce merge din a Caliții spre Sfinții Apostoli

27 avg. – După raportul Sfatului orășenesc cu No. 2225 pentru d’ asă așterne cu piatră ulița ce se începe din a Mogoșoaiei spre Biserica Albă.

15 oct. – Delă după cererea D. marelui doftor C. […] d’ a muta cișmeaoa roșie din ulița Mogoșoaiei alături la un loc mai îndemânatic

4 nov. – După cererea atrei locuitori in satul Valea Dragului[16] ca să se mute cu locuința în orașul București și alți săteni pe la alte orașe

14. – după raportul magistratului orașului Câmpulung cu . 303 pentru d’ asă face caldarâm pe ulițile într acel oraș

14. – Pentru tragerea cu 4 palme la orașul Buzău

21. – Pentru deschiderea unei ulicioare din orașul Câmpulung de lângă proprietatea preotului Mușat

1837

8 gen. – partea 3lea pentru șanțurile râului Dâmbovița

9 – partea 6lea pentru toate drumurile, podurile și poduștcile din prințipat.

11. – partea 2lea pentru aleile despre Băneasa

16. gen. Delă după raportul Arhitectonului Vilacroz cu N. 5 pentru sala Tronului că să află în bună stare

22. – După raportul magistratului orașului Cerneți[17] cu No. 14 pentru înfrumusețarea acelui oraș.

29. – partea 4lea pentru slobozirea lefurilor amploaiaților acestui Departament

30. – a corespondenței D. Blarimberg Ingineru Statului întru cele ce se atinge de partea tehnică

31 – Partea 2lea pentru jelbile ce se primesc cu rezoluțiile Măriei Sale lui Vodă în ofisurile și […]zilurile slobozite

4 fevr. – după punerea la cale a Departamentului pentru venirea scriitorilor la cancelaria Secției Inginerești

11. – pentru tragerea de 4 palme în orașul Râmnicu Vâlcea de către cei ce clădesc despre uliți

13 – după punerea la cale a Departamentului pentru d’ asă găsi doritori întru scurgerea batacului[18] de apă de la Cișmigiu

13 fevr. Delă după punerea la cale a Departamentului pentru dregerea și ținerea în bună stare a șoșililor după la […] barierelor Tîrgu de afară, Ulița Mogoșoaei, Ulița Caliții și Șerban Vodă cu bani din casa Sfatului

27. – După cererea DD. Hatmanu Dimitrie Ralet și Vistieru Alecsandru Nenciolescu ca să se așterne cu piatră ulița din mahalaua Boti după dinaintea proprietăților Dlor.

5 avr. – după raportul magistratului orașului Buzău cu N. 70 pentru așternerea cu piatră a uliților dintr’ acel oraș

10. – Dpă raportul Agăi cu N. 3050 d’ asă drege podul peste Dâmbovița la Dudescu

3 maio – După raportul ocârmirii de Râmnic cu N. 3801 pentru d’ a nu să mai înveli casele din Târgu Râmnicului cu stuf și șovar[19]

5. – După raportul ocârmuirii de Argeș cu No. 2015 pentru de asă așterne cu piatră două uliți din orașul Pitești și anume una a târgului și alta a grecilor

7 maio Delă pentru facerea podului peste […] și alte două peste două viroage[20] în lunca Neajlovului

19. – După raportul Sfatului orășenesc din București cu No. 1018 pentru ulițile ce se găsesc între o lărgime mai mare de cea ce este în regulament și să dă prisosul proprietarilor doritori prin mezat în folosul Sfatului

28. – Pentru astuparea bataurilor dintre mahalale și de jur împrejurul orașului

31. pentru așternerea cu piatră a uliții ce merge în a Caliții spre Antim

31.- după adresul Secretariatului Statului cu N. 1164 pentru preînnoirea Bisericii Luterane din București

2 iunie. – pentru așternerea cu piatră a uliții lui Dionisie mahalaua Batiștei după cererea proprietarilor

6. – pentru îndreptarea unui drumu Bolintinu pân livedea dintre moara Ciorelu și Bogza

13 iunie Delă după punerea la cale a Departamentului cu N. 593 pentru îndeplinirea comunicației în […] orașului și astuparea batacurilor prin mahala în drumurile cele mari

18. – pentru facerea podurilor peste Câlnău, peste Sărate și peste Blomiță în drumul Focșanilor

22. –Pentru înființarea podului peste apa Ialomiți lângă orașul Târgoviște, după raport magistratului cu No. 105

28 Pentru facerea caldarâmului în orașul Focșani

3 iul. Pentru facerea caldarâmului pe ulița din Mahalaua Udricani

8. – Pentru așezarea cu piatră a uliți dintre casa răposatului vornicu Manu și D. Vieru Grigore Grădișteanu din Ulița Caliți

20. Pentru facerea caldarâmului pe ulițile din Târgul Râmnicului

21 iulie Delă pentru înecăciunea ce a pricinuit apa Dâmbului orașului Ploești

25. – Pentru stricăciunea pricinuită drumului Câmpinii cu dărâmarea unui munte

31. – Pentru așezarea cu piatră a unei uliți din mahalaua Mântulesei ce se începe de la Biserică

4 avg. – Pentru îndreptarea liniei drumului Ploești și Guirgiu

16. – Pentru înființarea podului peste Olteț la satul Vlăduleni jud. Romanați

19. – Pentru tragerea de 4 palme din ulițe de către cei ce clădesc în orașul Craiovei

19. – Pentru darea buletinului statului și la Secția Inginerească

22. – Pentru vremelniceasca dregere a șoselei din jurul barierei uliți târgului din afară spre asă așterne mai la urmă cu piatră

23 avg. Delă după cererea Magistratului orașului Buzău cu No. 194 d’ asă numi staroste Ienafuri de dulgheri și zidari

27. _entru prefacerea caldarâmului uliți Târgului d’ afară cu șanț pe dedesubt pentru scurgerea apelor în lungime de 475 stânjeni

29. – Pentru așternerea cu piatră a uliți după dinaintea proprietăți Dlui Căminar Ștefan Ogrădeanu din Mahalaua Vergului

31. – Pentru cumpărătoarea hanului lui Manuc de lângă Piața Magistratului orașului București

9 sept. – Pentru înființarea a trei poduri peste Argeș, unul lângă orașul Argeș, altul din sus de morile Lucsandri Rătasci, și altul peste Strerpul

4 oct. – Pentru facerea podului peste apa Călmățuiului în drumul Brăilei

19. Pentru așternerea cu piatră a uliți dintre Mahalaua Oțetari și Caimata

4 nov. Delă după raportul Sfatului orășenesc din București cu No. 2925 pentru d’ asă găsi o altă piață în locul celei de la Hereasca

1838

3 gen. – Delă partea 7lea pentru toate drumurile cele mari și poduri și poduște din prințipat

8. Partea 2lea pentru caldarâmul din orașul Craiovei

12. După punerea la care a Departamentului întru cercetarea binalelor dărâmate și crăpate și în primejdie de a cădea din pricina cutremurului întâmplat la 11 ale lui genarie aici în poliție

20. – Pentru facerea podului dela Criva Mare jud. Ialomiței

27. – Pentru binalele slăbite de cutremurul la orașul Craiovei

30. – Pentru slobozirea lefilor Amploaiaților Departamentuli din lăuntru

31. – Pentru listele de ofisuri, jelbi primite cu rezoluțiile Măriei Sale lui Vodă și minzilurile[21] slobozite

23 fevr. Delă după raportul Sfatului orășenesc cu No. 286 pentru prefacerea caldarâmului uliți Caliți

28. – după raportul ocârmuiri de Vlașca cu No. 753 pentru încunjurarea orașului Giurgiu cu apa din Dunăre la a ei umflare

22 martie – După raportul ocârmuirii de Romanați cu No, 1478 pentru cei ce nu să supun ași înveli casele din orașul Caracal cu șindrile și olane

28. – Pentru așternerea cu piatră a unei uliți din Târgul Filipeștilor jud. Prahova după cererea a câtorva orășeni

16 apr. – După raportul ocârmuirii județului Dâmboviți cu N. 1648 de asă deschide drum nou prin Târgoviște la Schela Branului

16. – După jalba D. Scarlat Ralet pentru niște locuri slobode ale orașului din Capul Mahalalei Sfântului Elefterie văpseaua verde

16. – După raportul Agăi cu No. 3012 pentru cei ce au jgheaburi sau șanțuri de prin curțile lor de aruncă lăturile la drum

25. – după raportul ocârmuiri județului Mehedinți cu No, 2249 pentru dregerea drumului Șiseli Rușavei și înființarea unui pod peste apa Topolniți

28. – Pentru prefacerea caselor Administrative spre afi primitoare de încăperea Măriei Sale lui Vodă

3 maio. – Pentru cumpărătoarea cărămizilor gătite în trebuința Institutului Sărmanilor, copie de către Nicolae zidaru în trebuinșa prefacereu caselor Administrative

4 maio. – Pentru așternerea cu piatră a uliși ce merge din a Mogoșoaei pela poarta D. Marelui Vistier Grigore Grădișteanu spre Biserica Amzi

13 iunie. – Pentru facerea pe jumătate a trei poduri în orașul Focșani peste hotarul Prințipatului Valahiei

22. – Pentru facerea unei șosele între morile Ciorelu și Bogza în drumu Bolintinului

24 iunie. Delă pentru facerea unei șosele lângă podul de lângă morile și două poduște jud. Romanați

6 iulie. – Pentru așternerea cu piatră a uliți ce merge din a Mogoșoaei pe lângă casele D. Vornic Alecu Crețulescu

7. – După cererea controlului ca săă se trimiță hârtiile documentele de cheltuirea banilor din C. Drumurilor

9. Pentru clădirea podului peste apa Zatni în drumu Galațiului

12. – Pentru cercetarea clădirei Biserici Sfânta Vineri

17. După ofisul Măriei Sale lui Vodă cu No. 536 d’ asă alcătui proectul pentru drumurile din prinzipat pe temeiul art. 163 și 164 din regulamentul organic spre asă supune celui din tâi Secți a le Obișnuitei obștești adunări

21. – Pentru astuparea haznalelor din ulița din dosul Colți

23. Pentru dregerea drumului lângă Poșta Tânganului până la zăgazul după moșia Frunzănești

29 iulie Delă pentru așternerea cu piatră a unei uliți din Târgul Mânzilor jud. Saac[22].

31 – După cererea D. Cordonț Comandă de la Rușava casă se măsoare de către doi ingineri din partea Austriei apa Dunărei până la Vir.

2 avg. – Pentru așternerea cu piatră a ulicioarei ce se începe din alui Radu Vodă și merge spre gârlă

11. După punerea la cale a Departamentului ca să se dreagă stricăciunile pricinuite din cutremur Palatului Măriei Sale lui Vodă

12. – Pentru dasă fac o hazna în piașa Niculescului

17. Pentru înființarea podului Bulgarului Jud. Râmnic

24. Pentru clădirile slăbite din cutremurul întâmplat la 11 genarie în tot prințipatul spre asă dărâma sau meremetisi osebit de orașul București și Craiova

24. – Pentru așternerea cu piatră a uliților din orașul Slatina

27 avg. Delă după raportul ocârmuiri județului Saac cu N. 3604 pentru deschiderea drumului ce merge la Granița Transilvaniei pe la Vama cu Numire Șanțuri

5 sept. Pentru deschiderea din nou a unui drum de poștie de la București la Târgoviște

5. – Pentru o cântărire de var a D. Arcud[…]lui d’ asă aduce de la Buzău la Brăila

16. – Pentru așternerea cu piatră a uliți ce merge dintre alui Mihaio Vodă spre Izvor

19. – Pentru înbunătățirea drumului dela Ursoaia din lunca dintre Sabar și Arges în drumul Craiovei

21. – Pentru prefacerea caldarâmului după Ulița lui Șerban Vodă până la Sfântul Spiridon

22. – Pentru așternerea cu piatră a uliți ce merge din a Biserici Albe spre casa D. paharnic Zamfirache Crețenea

23 sept. Delă după punerea la cale a Departamentului din lăuntru pentru așternerea cu piatră a uliți din dosul caselor Administrației

27. – Pentru clădirea grajdului Domnesc

11 noemv. – Pentru desființarea a feluri de șatre după ulițile cele mari și cele mai însemnate din București

29. – Pentru înființarea podului de la Gâstești în drumul Craiovei

5 dec. – Pentru așternerea cu piatră a uliți Jicniți

5.- Pentru dasă face o hazna în ulița Boteanului

8. – pentru înființarea podului înpreună cu zăgazurile de lângă poștea Șindrilita și a podului cu zăgazuri de la Brănești

19. – tacsa podului de la satul Vlăduleni jud. Romanați

 

1839

1 gen. Delă partea al 4lea pentru șanțurile Dâmboviți
– Pentru dregerea caldarâmurilor din București câte se vor găsi în proastă stare în dată cu ivirea primăverii

4. – partea al 8lea pentru drumurile din prințipat
20. – pentru deschiderea unui drum nou dela Târgul Jiiolui până la Gura Surducului Hotaru Transilvaniei

21. – Pentru așternerea cu piatră a două uliți din Mahalaua Caimatei, adică una merge pela Biserica Armenească și alta spre Cluceru Stacio

31. – Partea 3lea pentru jelbile cese primesc cu rezoluțiile M. Sale lui Vodă și ofisurile și minzilurile slobozite

16 mart. – Pentru reparația podului de la Perești în drumul Ploeștilor

6 mart. – Pentru facerea unui șanț în lunca Dâmboviți lângă podul dela Ciurel și reparația Șoseli și a malului d’ acolo

28 mart. Delă pentru prefacerea Vadului Sacagiilor de la Baia Sfântului Ioan

6 apr. – Pentru dregerea sau facerea din nou a podului peste Dâmbovița la Hagi Ilie și la Sfântul Atanasie

10. – Pentru cumpărătoarea caselor D. Baron Con. Sachelarie cu locul și împrejurumile lor din Mahalaua Sfintei Vieri de către Sfatul orășenesc pentru piața obștească

13. – Pentru caldarâmul după ulița Mogoșoaei

13. – Pentru curățitul uliților din București de noroi și ghiață

24. – După raportul magistratului orașului Craiovei cu No. 283 pentru d’ asă desființa niște grajduri amenințătoare de primejdie de foc și d’ asă cumpăra un loc pentru piața orășenească

25. – Pentru așternerea cu piatră a uliți de la Dudescu ce merge spre Antim

26 apr. Delă după raportul Sfatului orășenesc cu No. 1022 pentru d’ asă bate țăruși pe marginea Dâmboviți în dreptul pieți Magistratului.

28. – După raportul Sfatului orășenesc cu No. 1113 d’ asă așterne cu piatră Ulița după dînaintea Spitalului Brâncovenesc

19 maio. –După raportul ocârmuiri de Saac. cu No. 2509 pentru d’ asă așterne cu piatră Ulița cea Mare din Târgul Urlaților

22. –Pentru înființarea podului dela Copăceni peste Argeș și alte înbunătățiri pe drumul Giorgiolui

17 iunie. Pentru așternerea cu piatră a uliți Batiștei ce merge spre Biserică

28. – Pentru așternerea cu piatră a Uliți după dinaintea caselor D. pitar Teodor Dârjeanu

28. Pentru așternerea cu piatră a Uliți ce merge din a Mogoșoaei pe lângă casele lui Barbu spre casa Dnei. Bănesei Joiți Văcăreasca.

28 iunie, Delă pentru desființarea a câte va haznale din Scaunele Vechi și tăerea strășinilor la câte va case

28. – După raportul ocârmuiri de Vâlcea cu No. 4496 d’ asă face un Șanț prin orașul Râmnic spre râul Oltului pentru scurgerea apelor.

4 iulie – Pentru înbunătățirea drumului Craiovei în lunca Argeșului

8. – Pentru tacsa podurilor peste Ialomița la Ciorăști peste Câlnău și peste Călmățui

1 avg. – Pentru așternerea cu piatră a Uliți Batiști de la Serd. Petrache și până la Vătafu Niță

  1. Pentru prefacerea podului peste Dâmbovița în dreptul proprietăți Dlui. Hătmănesei Mariei Mavru

9. – Asupra pretenților D. Căminar Ștefan Ogrădeanu pentru ne îndeplinirea a câte va articole din contractul închirieri casei poștei de către Direcție

14 avg. Delă pentru așternerea cu piatră a uliților din orașul Vel Ocnă jud. Vâlcea

28. – Pentru d’ asă face din nou un drum prin poiana Teleajenului în locul celui peste muntele Hagi Tatar

4 septv. – Pentru văpsitul parmalâcurilor[23] a câteva poduri din preajma orașului București […] în anul trecut și curgător.

9 octv. – Pentru așternerea cu piatră a Uliți ce merge din a tabacilor pe lângă Hanul lui Halfon spre Dâmbovița

1 Noemb. – Pentru înbunătățirea vadurilor sacagiilor de la Jicnițu, Manuc și Sfântul Ioan cu bani din Casa Sfatului orășenesc

–       După jalba Năstavnicului[24] Mănăstirei Mihai Vodă pentru călcarea făcută locului Mănăstiri de către Profir Cofetaru

11 – D’ asă vinde prin mezat tacsa podului aceste Argeș la Pitești

15 – Pentru deschiderea guri Borci

1 decemb. Delă după ofisul cu No. 503 pentru d’ asă da în vistierie pe fie care trimestru lista de vacanțile ce va mijloci amploiaților.

2. – Pentru d’ asă abate apa Vezăi să nu mai pricinuiască înnecăcioase pentru ruși de Vede Jud. Teleorman
-Pentru cumpărătoarea locului Dlor. frați Lahovari de lângă ulița lui Șerban Vodă și cea de acum piață a Magistratului de către Sfatul orășenesc spre lărgirea pieței

-după cererea lui Andonace Florenti de ai se da voe să tipărească o carte pentru măsurătoarea băuturilor și a producturilor

 

1840

1.genar. – Partea a 9lea pentru drumurile din prințipat.

1.– partea 5lea pentru șanțurile Dâmboviței

3. – Pentru slobozirea ștatului Departamentului din lăuntru

8. – Pentru înființarea dn nou a unui drum între Brăila și Galați

15 gen. Delă pentru prefacerea podului dela Văleni peste Ialomița în drumul Ploeștilor

22. – Pentru facerea unui pod peste Olt în drumul Craiovei

24. – Pentru tăerea morilor după râul Dâmboviți din satul Lunguleț, a […] și a zăgazurilor dela moara ot Conțești D. Căminar Moscu și pod Rizi pe […] luminatului Ofis cu No. 62

31. – pentru liste de afisuri, jelbi și minziluri

31. – pentru înființarea pieței pe locul Armașului Iordache de lângă poșta în locul pieței Niculescului

1 fevr. – partea 2lea pentru astuparea batacurilor în București

12. – pentru meremetul canalului din ulița Nemțească

19. – pentru facerea podului dela fântâna de piatră peste apa Bârloiului în drumul Craiovi Jud. Romanați

22. – după cererea a 4. Proprietari din jud. Dâmboviți ca să se facă un șanț din Baia în Argeș

27 fevr. Delă pentru prefacerea caldarâmului uliți după hanul lui Manuc, Curtea veche și Sf. Dimitrie

6 mart. – Pentru întreținerea malului Dunări despre partea orașului Brăili

13 mart. – pentru reparația podului peste Dâmbovița lângă baia Sf. Ioan din București

19. – pentru d’ asă chibzui un mijloc prin care să se apere orașul Giorgiolui de înecăciunile cei pricinuește râul Dunări

26. – Pentru tacsa vitelor înhămate ce intră prin barierele orașului București

5 apr. – Pentru d’ asă clădi la grădina Castrișoai ba[…] de scânduri de către un Varemberg[25]

10. – Pentru caldarâmul din orașul Târgoviști

17. – Pentru d’ asă așterne cu piatră ulițile din orașul Râmnicu Vâlcei

29. – pentru tacsa podului peste Jiio la Târgu Jiiolui

7 maio – Pentru facerea caldarâmului pe ulița ce merge dela grajdurile Domnești și ese în a Brezoianului

15 maio Delă pentru d’ asă abate apa Râmnicului de […] Râmnicului prin prundu mâncătură[26].

17. – Pentru îndreptarea măsurei stânjinului lui Șerban Vodă

28. – d’ asă cerceta un zid ce s’ a crăpat la încăperile Agăi

3 iunie. – pentru d’ asă popri ovrei din Ploești să facă o baie ce a început în mahalaoa Sfinților Înpărați dintr’ acel oraș.

8. – pentru curățirea și îngrijirea locului din Mah. Amzi al moștenitorilor Cămăraș Iancu Ghica

10 – după cererea prințesei Mariei Ghica casă așterne cu piatră

10. după cererea prințesei Mari Ghica, casă așterne cu piatră […] după apa Colintini și să se da drept de tacsă

17. pentru curgerea apei […] de popas pe moșia […] din jud. Ilfov.

18 iulie. – pentru darea prin control a merimetului caselor cumpărate de Sfar dela Dlui. Vorniceasa Zmaranda Manu în ulița Caliți pentru încăperea Curții Judecătorești

19. – pentru plutirea caricilor[27] moldovenești pe apa Siretului pela vadul podul dela Vădeni

22 iulie Delă pentru întărirea malului apei Câlnăului dela podul de piatră în sus, și care este în drumul Focșanilor

3. Pentru clădirea unui așezământ nou la Sidostița[28] Jud. Mehedinți în locul cel d’ acum dela Scala Cladovi[29] după cererea Soțietății Navigației cu Vapor pe Donăre

8 avg. Pentru așternerea cu piatră a unei uliți din mah. Sf. Vasilie

13. pentru așterenerea cu puatrp a uliți dintre Radu Cârpacio și Petre Potcovaru din mah. Olteni

16 pentru clădirea încăperi […][…] dela Mândrepiu

19. pentru meremetul podului peste Dâmbovița în ulița Șerban Vodă, ca în primăvară să se prefacă din nou

4 sept. Delă pentru caldarâmu după ulița ce merge din a Lucaci și ese în a Udricanilor

11. Pentru caldarâmul după ulița de supt Mănăstirea Radu Vodă

21. –Pentru așterenerea cu piatră a uliți ce merge din a Mogoșoaei pe lângă paharniceasa Crețuleasca

11 oct. Pentru d’ asă cumpăra pe seama Sfatului orășenesc o mașină pentru bătutul parilor în Dâmbovița

15 oct. Pentru așternerea cu piatră a uliți ce merge din a lui Șerban Vodă pe din dosul Sfântului Spiridon nou

16. pentru merimetul Barierilor din ocolul orașului București în parta al 3lea pentru Aleia despre Băneasa

10 noevrm. – Pentru încetarea din viață a pichearului[30] Manolache Alecsandrescu Cinovnicu[31] Departamentului din Lăuntru

13 –Pentru poprirea lăcuitorilor din orașul București d’ asă mai arunca necurățeni în Dâmbovița

22. –pentru îndreptarea direcției drumului dela Cornești la Vama Timișului, dela Pitești la Slatina și pe marginea Dunări dela Calafat până la Cerneți

1841

 

12 decv. Delă pentru d’ asă face piață în orașul Pitești

24. pentru cumpărătoarea unui loc din dosul Amzei de către Sfatul orășenesc dela […][…][…] Ghica spre adăugirea pieți orășenești

1 gen. Partea 2lea pentru prefacerea caldarâmului uliți Târgul d’ afară

4. partea 2lea pentru prefacerea caldarâmului uliți Mogoșoaei

– partea 10lea pentru drumurile din […]

6. partea pentru șanțurile Dâmboviței

– pentru plata ștatului Departamentului din Lăuntru

9 pentru curățatul uliților […]anelilor

24. partea al [32] pentru caldarâmurile din orașul Craiova

4 febr. Partea 3. pentru rămășițe de caldarâmuri

27 fevr. Pentru merimetul caldarâmurilor a câteva poduri din orașul București

maio chipul clădiri carelor ce vor transporta mărfuri prin staturile Austriei

-După ofisul cu No. 283 de orânduirea Dlui Marele Logofăt Manolache Florescu și D. Clucer P. Poenaru ca să cerceteze cursul Dâmboviței spre asă dobândi pricinile înnecăcioni ce să mai pricinuit orașului București
23 apr. Pentru clădirea a 8 poduștci în lunca Argeșului la Ursoaia în drumul Porți Piersiceni

10 maio – După cererea Marelui Log. Alecsandru Vilara pentru d’ asă cerceta închiderea unui drum după moșia Slăvitești din jud. Vâlcea de către ocârmuitor

29. După cererea D. Marelui Log. Emanoil Florescu ca să așterne ulița Mogoșoaia în dreptul proprietăți D’ Sale cu piatră mare cioplită.

8 iunie. Pentru d’ asă închiria și asă găti casele răposatului cămăraș Iancu Ghica pe seama Administrației

 

Sursa: A.N.R., fond M.L.P., dosar 2/1830

 

[1] Dosar, pricina, cauza, judecata (lb. rusă)

[2] Propunere (lb. rusă)

[3] Mănăstirea Jitianu este o mănăstire situată în satul Braniște, comuna Podari, județulDolj

[4] Comuna Mărăcineni se află situată pe malul stâng al râului Buzău

[5] Sat Prooroci, comuna Milcov, județul Olt

[6] Bute, buți se referă cu butoaie (lb. lat.)

[7] Ghenarie, ianuarie (lb. lat.)

[8] 1. Comandant al unui polc; grad militar corespunzător colonelului. 2. Comandant al unei formațiuni militare de pază a ordinii publice. (lb. rusă)

[9] Impozit (lb. turcă)

[10] Localitate situată la 4 km. de Târgu Jiu

[11] Localitatea Gostinari este situată în lunca râului Argeș,în partea de sud a județului Giurgiu

[12] În județul Giurgiu

[13] Comuna este situată în partea de nord-est a județului Argeș, la o distanță de 73 km de municipiul Pitești și la 20 km de orașul Câmpulung

[14] În județul Ilfov, pe Șoseaua București-Giurgiu

[15] Cercetare judecătorească, anchetă (lb. rusă)

[16] În județul Giurgiu

[17] În județul Mehedinți; aici a avut moșie și Tudor Vladimirescu, cu o culă, cârciumă, moară de apă

[18] băltoacă, mlaștină, mocirlă, smârc

[19] Papură (lb. ucrainiană, sârbă)

[20] Vale mică, râpoasă și mocirloasă, albie

[21] Poștă (casă, oficiu, căruță, cai) (lb. turcă)

[22] Județul Săcuieni/Secuienisau Saac, a fost unul din cele 17 județe istorice care au existat în Valahia, prin care trecea drumul comercial spre Brașov.

[23] Construcție de lemn, de piatră etc. de forma unui perete sau a unui gard scund, folosită pentru a mărgini o altă construcție sau un element de construcție. (lb. turcă)

[24] Conducător, administrator (al unei biserici sau al unei mănăstiri) (slavonă)

[25] Probabil se referă la Vladimir Blaremberg, inginerul statului

[26] Eroziune a solului (mai ales sub acțiunea apei).

[27] Încărcătură (lb. latină)

[28] Jidoștița este prima localitate din Oltenia atestată documentar în 1374, având azi 1000 de locuitori în comuna Breșnița de Ocol

[29] Schela Cladovei este astăzi un cartier al Severinului, unde s-au descoperit urmele unei civilizații de peste 10000 de ani.

[30] Picher = persoană care răspunde de buna întreținere a unei porțiuni de cale ferată sau de șosea. (lb. franceză)

[31] Funcționar de stat de rang inferior (lb. rusă)

[32] Loc lăsat liber