Legatia si Biserica Greaca

Palatul Legatiei Grecesti si Biserica Greaca, blvd. Ferinand cu blvd. Pache Protopopescu, arh. A. Lardel

 

Sursa: ANDMB, fond PMB Tehnic, dosar 462/1899