Problemele lui Fensser

Cinstitului Sfat Orășenesc din București

 

Arhitectul orașului

 

Crescând din zi în zi lucrările cancelarii arhitectonice foarte simțitor și mai vîrtos acum cu ivirea primăverii fiind neapărată trebuință a se face multe măsurătoare, nivelație, cercetări de clădiri și alte de care va urma mulțime de socoteli și scrisoare nu este prin putință a le săvârși eu numai cu secretaru fără a avea vrun alt ajutor.

 

În cursul anului trecut sau lucrat în cancelaria arhitectonică peste 800 hîrtii și pricini de clădire și vreo 500 atingătoare de alte treburi și măsurătoare precum: măsurătoarea socotită în stânjeni cvatrați de […] care proprietăți în parte a vreo douăzeci și cinci ulițe printre care podul mogoșoai și podul de până peste toată întinderea lor.

 

Dintraceste toate le ce se poate cunoaște că eu singur cu ajutorul numai a unui secretar naș fi putut și cuprinde pe toate aceste trebuinți. Din care pricină am și fost silit a lua și alți oameni a da ajutor la măsurătoarea acelor ulițe plătindule din pungă. Precum asemenea plătind necontenit în fiecare lună câte 200 picherului[1] Ștefan care a fost și mai înainte întracest slujbă pe lângă răposatul arhitect sanjoan și au trebuit sal opresc și eu.

 

Osebit de aceste cheltueli spre a putea cerceta în fața locului multe pricini de clădiri am fost silit a plăti și pentru trăsură neputând ajunge pe jos în toate locurile căci adeseori am fost de trebuință a cerceta între și câte 30 asemenea pricini. Așa dar cheltuind și la aste tot din leafa mea și rămânea foarte puțin pe seama mea.

 

Leafa ce primesc eu acum este numai de 925 devreme ce răposatul sanjoan primea pe fieșcare lună împreună cu bani ce i se plătea decătre sfat pentru coarteri săi lei 2500 din care scăzând toată cheltuiala cancelariei ș’a personalului rămânea pe seama –i peste lei o mie cinci sute și pe acea vreme lucrările arhitectului nu era atât de multe precum în registrurile cancelariei abia se văd 400 numere. Iar eu anul trecut am avut lucrări întreite și leafa mult mai puțină din care scăzând toate mai sus însemnatele cheltuieli abia îmi rămân vreo 400 lei pe lună.

 

Către aceia mai adaog că însărcinat fiind cu săvârșirea lucrărilor și pentru C. Sfat nu pot întreprinde vreo altă pricină particulară spre osebit folos, căci toată vremea o întrebuințez numai la aceste lucrări.

 

De aceea dar acum supuind toate acestea în cunoștința C. Sfat, socotind de trebuință a face următoarele propuneri cu cinste rugând ca să bine voiască a lua îndeaproape băgare de seamă.

 

1° Să mi se adaoge de către cinstitul sfat o sumă pentru leafa unui ajutor ce este neapărat a avea.

 

2° În tot cursul verii să se alăture asemenea de către sfat oameni ce vor întrebuința la măsurătoarea ulițelor și pentru care voi supune cinstitului sfat pe toată suma deslușite socoteli. Această mică cheltuială ce se poate urca la vreo 200 lei pe lună se poate analogisi[2] pe seama proprietarilor adăogânduse câte două parale la fieșcare stânjen cvadrat de caldarâm ce se va măsura, adunându-se vreo sumă în casa c. sfat împreună cu ceilalți bani de caldarâm.

 

3° Și mai să adaoge ca osebită plată de către cinstitul sfat pe lângă secretarul cancelariei lorenti încă un ajutor care să se însărcineze cu ținerea registrurilor și regularisirea hîrtiilor ca și acest secretar având foarte multe însărcinări cu tocmirea și alcătuirea tutulor hîrtiilor […] nu este prin putință a îndeplini singur toate trebuințele și ca atuncea și poate avea vreme a mă ajutora și pe mine cu osebire la socoteli de măsurătoare și alte multe lucruri pentru că până acum nu mai prin ajutorul și silința sa am putut aduce întruservire aceste multe îndatoriri ce sau pusu asupra mea.

 

Socotind dar că cinstitul sfat nu se va împotrivi la a mea cerere cu darea aceasta ajutorând de va face comparație între suma lefilor ce premesc și întreitele osteneli din care se poate face o proporție ca de 1 către 9. Și mai cu seamă fiind ca după rezultatele anilor trecuți să nu […] oblăduire și liniște acestei zisă îmbunătăținduse starea lucrătorilor, ci vor înmulți clădirile foarte însemnat și întracest an.

 

Arhitectul orașului Fensser

 

La 18 mai 22

1837

 

Sursa: A.N.D.M.B., fond P.M.B. General, dosar 14/1837, f. 7-8

 

[1] Persoană care răspunde de buna întreținere a unei porțiuni de cale ferată sau de șosea.

[2] A împărți proporțional, a repartiza