Schimb terenuri

Odată construit corpul de gardă (obahta) pentru batalionul model, din fața Palatului Știrbey, pe Podul Mogoșoaiei, trebuie să se reglementeze statutul terenului construcției. În 1852 domnitorul decide să statuteze schimbul, oferind spațiului public terenul de pe vizavi de palatul său pentru a se amenaja o mică grădină.

 

De odată cu întărirea ce amu datu prinu Ofițul Nostru no 7704 dinu 28 maiu dinu urmă la găsirea cu cale a Cinstitului Obștescu Divan de a se priimi în despăgubirea statului, pentru cheltuiala ce a făcutu cu clădirea Obahtei și cumpărătoarea locului pe proprietatea della Palatul Rezidenții Noastre, schimbându locul nostru din potrivă, în cătățime[1] de stânjeni patru sute treizeci, adică față în ulița Mogoșoai stânjeni patrusprezece și trei palme iară adâncimea șaisprezece, predându Sfatului Orășenescu arătatul loc precum se delușește mai susu, în temeiulu împuternicirei ce a avutu della Departamentul dinu Năuntru prin porunca desuptu no 4910, fiincă și noi avemu în stăpânire pe temeiurile acestea Obahtul cu locul cumpărat, declarăm că recunoaștemu arătatul schimbu săvârșitu și spre a avea fiecare pașnică stăpânire asupra proprietățiloru pe care sa desăvârșitu schimbulu, amu datu acestu Actu dinu parte-Ni Sfatului Orășenescu, priimindu și noi dinu partea Sfatului asemenea Actu cu care ne socotim amandoă părțile desfăcuți.

 

Subtuscrisu B. D. Știrbei

București Secretarul Statului I. Manu

No 1073

5 sept 1852

Copie legalizată din arhiva Ministerului din năuntru

Sursa: A.N.R., fond M.L.P., dosar 81/1852

[1] Mărime, cantitate